Stvorlistok

Ochrana osobných údajov

Vitajte na webovej stránke KIKA, OZ (ďalej len ag. KIKA)

Vstupom na túto webovú stránku môžete získať informácie o službách ag. KIKA, a to bez poskytnutia akýchkoľvek údajov.

Ak ag. KIKA dobrovoľne poskytnete osobné údaje, budú tieto použité len legálnym spôsobom a na Vami zamýšľané účely. Vaše údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 21 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Prevádzkovateľ KIKA, OZ, IČO: 45018235, Revolučná 28, 98401 Lučenec,  (ďalej len ag. KIKA) zbiera a spracováva údaje poskytnuté prostredníctvom formulára, obsiahnuté v predloženom životopise, v potvrdení o opatrovateľskom kurze alebo vysvedčení o zdravotníckom vzdelaní, v rodnom liste, vo výpise z registra trestov (čistom bez záznamu), v kópii občianskeho preukazu,  v lekárskom potvrdení o zdravotnej spôsobilosti na prácu opatrovateľa, v živnostenskom oprávnení a v potvrdení o zdravotnom a sociálnom poistení v Rakúsku, a to v rozsahu:

– meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, rodinný stav

– dátum narodenia a miesto narodenia

– údaj o štátnom občianstve a číslo občianskeho preukazu, dátum vystavenia a kto ho vystavil

– adresa trvalého bydliska

– dosiahnuté vzdelanie

– údaje o bezúhonnosti (podľa výpisu z registra trestov)

údaj o absolvovaní opatrovateľského kurzu alebo údaj o dosiahnutom zdravotníckom vzdelaní

– telefónne číslo a mail

– fotografická podobizeň, bez získavania biometrických údajov (ako napr. otlačok prsta alebo dlane)

– údaje o výške a váhe

– údaje o vodičskom oprávnení

– údaje o prípadných alergiách na zvieratá, (ne) fajčiar

– údaj o zdravotnej spôsobilosti na výkon opatrovateľskej činnosti

–  o poistení z SVA – Sociálnej poisťovni Rakúska

–  údaje o existujúcom živnostenskom oprávnení, v pozícii osobný opatrovateľ, ktoré opatrovateľ dobrovoľne uviedol/a/ prevádzkovateľovi, v predložených alebo zaslaných materiáloch, za účelom sprostredkovania – vyhľadania záujemcu zo štátu Spolková republika Rakúsko /senior alebo chorá osoba/, o opatrovanie v domácom prostredí.

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov dostupných na internetových stránkach ag. KIKA je ag. KIKA s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá ag. KIKA, ako prevádzkovateľ. Ag. KIKA je povinná chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijala ag. KIKA primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne (t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti.

Účely a ciele spracúvania údajov

Ag. KIKA bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Administrácia klientov
 • Nájdenie vhodného pracovného miesta v AT
 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi
 • Dane a účtovníctvo
 • Dodržiavanie zákona
 • Marketing
 • Ministerstvo školstva v prípade kurzov

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa uchovávajú dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov.

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že je ich spracovanie nevyhnutné na účely, na ktoré boli poskytnuté, a to na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Právo na prístup k údajom – Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na opravu – V prípade, že sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie – Žiadosť o vymazanie Vašich údajov je oprávnená a bude mať za následok vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania – V prípade vyhovenia Vašej žiadosti, budú Vaše osobné údaje len uchovávané, nie spracúvané. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde na základe žiadosti, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – Na základe žiadosti Vám Vaše osobné údaje poskytneme vo forme, ktorá umožní ľahký prenos do inej spoločnosti.

Právo namietať – Na základe námietky budú Vaše osobné údaje vymazané, a to ak sú Vaše osobné údaje našou spoločnosťou využívané takto:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
 • spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.